INTRODUCCIÓ

El Claustre de Professors i el Consell Escolar del C.C. "MERCERATOR" ha incorporat el Programa d'Incorporació progresiva del Valencià, idioma cooficial a la Comunitat Valenciana, pels següents motius;

•  Ens trobem en una zona on la majoria de la població parla en castella i pretenem que la realitat escolar complemente I'acció educativa de les familias, sense oblidar la integració lingüística en la realitat cultural de la Comunitat Valenciana.

•  Les investigacions dutes a terme en el camp de la sociolingüística indiquen que per aconseguir xiquets i xiquetes bilingües s'ha de començar l'escolarització desde Infantil en la llengua de menor prestigi social .Es evident que en el cas de la Comunitat Valenciana, les dues Ilengües oficials son el valencia i el castella.

•  L'aprenentage del castellà i el seu tractament paral-lel i progressiu de la llengua valenciana per part dels alumnes, no suposa cap remora per al seu procés general d'aprenentage, si es fa amb la metodología adient. En canvi, si su posa una millor adquisició de competencia lingüística.

•  Pretenem que els xiquets i xiquetes del nostre centre, assolesquen una competencia comunicativa múltiple, equivalent en valencià i en castellà i un nivell de llengua estrangera (anglés) d'acord a les possibilltats actuals.